fbpx

СЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Тел: + 359 898 71 11 23

HEAL FIT GYMNASTICS

Сдружение ``СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ``

За сдружението

Сдружение „СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“ е учредено като юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели

Основни цели на Сдружението са:

(1) Да работи за създаването и поддържането на благоприятна здравословна среда за подрастващи и възрастни посредством специално подбрани, систематизирани и целенасочени физически активности;

(2) Да развива, подпомага и съдейства за утвърждаването на физическата активност като форма на здравословен начин на живот и промоция на здраве;

(3) Да организира, подпомага и съдейства реализацията на проекти, свързани със здравословното, физическото и интелектуалното развитие на хора от всички възрасти;

(4) Да създава, реализира, развива, подобрява и усъвършенства проекти, свързани с превенцията, мониторинга и грижата за здравето на хората;

(5) Изграждане, подобряване, модернизиране и усъвършенстване на материално-технически бази и площадки за спорт, отдих и туризъм;

(6) Създаване, подобряване, модернизиране и усъвършенстване на учебно-тренировъчния процес, засягащ различни физически активности за хора от всички възрасти;

(7) Създаване, подобряване, модернизиране и усъвършенстване на методологията и дейностите, засягащи адаптирани физически активности за хора в неравностойно положение от всички възрасти;

(8) Създаване, подобряване, модернизиране и усъвършенстване на процесите и методите за възстановяване и рехабилитация;

(9) Създаване на система, включваща изграждането на високо квалифицирани спортно-технически кадри, кинезитерапевти, рехабилитатори, диетолози, треньори, състезатели, съдии, администратори и други специалисти;

(10) Осъществяване на национално и международно сътрудничество, контакти и обмяна на опит със сдружения, организации и техни представители от областта на спорта, общественото здраве, образование и култура;

(11) Организиране и участие в симпозиуми, семинари и всички видове обществени мероприятия, които имат за цел създаване, въвеждане и обмяна на опит, методология и добри практики. Внедряване на управленческа дейност за творческо пренасяне на българския и чуждестранен опит;

(12) Да съдейства за създаването на екип от високо квалифицирани кинезитерапевти и други специалисти, които да изградят система от методи за повлияване на гръбначни изкривявания, като осъществява международно сътрудничество, контакти и обмяна на опит със сродни сдружения и организации и техни представители;

(13) Осъществяване внедряването на постигнатите резултати в придобития досега български и чуждестранен опит в областта на лечебно-изправителната гимнастика.

Управление и администрация

Председател на Управителния съвет:

Евгени Милтонов Иванов

Членове:

Маруся Йорданова Иванова

Анета Йорданова Илиева

Камелия Милтонова Василева

Мартин Константинов Василев

Мими Миланова Миланова

Теодор Михайлов Макариев

Членове на Управителен съвет:

Евгени Милтонов Иванов

Маруся Йорданова Иванова

Анета Йорданова Илиева

Документи:

Устав

Вътрешни правила

Удостоверение

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

1 Март – 31 Май 2015 г.ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ И ГРИЖА СРЕЩУ ГРЪБНАЧНИ АСИМЕТРИИ“

в 88 СОУ „Димитър Попниколов“ е финансиран от Столична община, дирекция „ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ и е част от кампанията „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“, която е насочена към подобряване на здравето и общото физическо състояние на подрастващите, чрез ранна превенция.

Дейности: Обследване за гръбначни асиметрии; Провеждане на занимания по Превантивна и лечебно изправителна гимнастика в училищна среда.

4 Март – 30 Юни 2015 г.ПРОЕКТ „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ – ЗДРАВИ ДЕЦА“ ДА СЕ ПРЕБОРИМ С ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ

е финансиран по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, по Приоритетна област 1: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорт, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“. Тема 1.2.: Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес.

Дейности: Социологическо проучване целящо да установи Ниво на родителска информираност относно гръбначните изкривявания в детска възраст, както и нагласите относно практиките по мониторинг и превенция насочени към детското здраве; Обследване за гръбначни асиметрии; Спортен празник

Октомври 2016 – Април 2017 г.: КАМПАНИЯ „ЗАЩОТО ЗДРАВЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ“

осъществена в партньорство със СТОЛИЧНА ОБЩИНА, касаеща ранна диагностика и информираност относно методите за лечение на гръбначни асиметрии, проведена в:22 СУ „Георги С. Раковски“,  88 СУ „Димитър Попниколов“, 55 СУ „П. Каравелов“, 85-то СУ „Отец Паисий“, ЧСОУ „Свети Георги“, ЧСОУ ДРИТА.

Дейност: Обследване за гръбначни асиметрии

Д О К Л А Д

Относно: Осъществени проекти на Сдружение „СПОРТ, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗДРАВЕ“, с подкрепата на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, касаещи: ранната диагностика, информираност относно методите за лечение на гръбначни асиметрии и превенция на гръбначните изкривявания сред подрастващите, проведени в периода 2015 – 2017 година.